Какво е медиацията

Медиацията е алтернативен, извънсъдебен способ на решаване на конфликти. Медиаторът, който е безпристрастно и независимо лице, подпомага спорещите страни да стигнат до взаимноудовлетворително решение на своя конфликт.

Решаването на спорове с помощта на медиатор е ефективна, бърза и икономически изгодна алтернатива на дългите, сложни и изискващи много ресурси съдебни процедури.

Основните характеристики на процедурата по медиация са:
  • Доброволност – страните сами се обръщат към медиатора за помощ при решаването на техния спор
  • Неутралност и безпристрастност на медиатора
  • Равнопоставеност на спорещите страни в процедурата
  • Спестява време и пари – в рамките само на няколко срещи спорещите може да достигнат до решение на своя конфликт
  • Осигурява поверителност на споделената информация в хода на процедурата
  • Споразумението, постигнато чрез медиация, е плод на решението на спорещите страни, а не им наложена готова формула от някоя външна за техния спор институция. И съответно то е взаимноизгодно, а изпълнението му е доброволно.