Къде ще Ви помогне медиацията

Медиацията може да бъде подходяща при решаването на спорове от почти всякакво естество.

За да започне процедура по медиация, поне една от страните по спора трябва да се обърне към медиатор, който се запознава със спора за решаване и се свързва със страните по него. Когато всички страни по спора потвърдят пред медиатора съгласието си за участие в процедурата, както и условията по нея, се насрочва първата обща сесия по медиация.
  • Цялата гама от лични спорове (включително и междупоколенчески) може да бъде решена чрез медиация
  • При семейни спорове с помощта на медиатора ефикасно може да се намери решение на конфликтите вътре в семейството и така да се съдейства за съхраняването на брака. Ако се е стигнало до подаване на молба за развод, то, според българското законодателство, развеждащите се задължително биват насочвани от съда към медиация. И в процедурата страните сами могат да решат дали да продължат с развода или с брака си и чрез медиацията те уреждат отношенията си във връзка с взетото решение (имуществени отношения, родителски права, лични отношения, семейно жилище и пр.).
  • Търговските спорове от всякакъв вид също успешно се решават с помощта на медиатора. Специфичното предимство на медиацията е, че тя гарантира пълна поверителност на изнесената в процедурата информация. Така търговските тайни на спорещите остават конфиденциални, за разлика от публичността на съдебното дело.
  • Предотвратяване и решаване на конфликти на работното място от всякакъв вид - между работодатели и служители (включително и във връзка с прекратяване на трудовите взаимоотношения), между служители и пр. – бързо и ефикасно, в условията на равнопоставеност и неутралност, с помощта на медиация.
  • Училищни спорове - предотвратяване и решаване на конфликти в учителския колектив, между ученици, между ученици и учители чрез медиация.
  • Медиацията е полезна и за решаване на всякакви спорове, свързани със съвместното съжителстване (персонални междусъседски спорове, конфликти вътре в етажната собственост, между отделни входове и блокове, спорове във връзка с използване на общи части, зелени площи и пр.)
  • С помощта на медиатора може да се решат и всякакви имотни спорове (между наследници, при продажба при съсобственост и пр.)
  • С медиация се решават потребителски спорове (с доставчици на услуги, относно нарушени потребителски права и др.)
  • Спорове относно обезщетения при застраховки или при непозволена увреда (обезщетение за пострадали) също могат да бъдат успешно решени с помощта на медиатора.
  • С медиация се решават и спорове за права на интелектуална собственост (търговски марки, названия, практики, авторски продукти и пр.)
Поради това, че всеки конфликт е специфичен, за да разберете дали Вашият спор е подходящ за решаване чрез медиация, моля, обърнете се към консултация към нас.